Newborn baby yawning stock photo

Newborn baby yawning stock photo

Thông tin ảnh

HIGH Kích thước: 3954 x 2636 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
991717824
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

A cute newborn baby yawning close up portrait

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên