Mother patting on back of Asian baby stock photo

Mother patting on back of Asian baby stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 6000 x 4000 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1206853356
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

From above of mom patting adorable newborn son massaging back of Asian baby on bed at home

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên