India Flat Design Icon Set with Side Shadow stock illustration

India Flat Design Icon Set with Side Shadow stock illustration

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
953435396
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

A set of flat design styled India icons with a long side shadow. Color swatches are global so it’s easy to edit and change the colors.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên