Beautiful pink lotus bud flowers stock photo

Beautiful pink lotus bud flowers stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 5239 x 3492 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1214635995
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Beautiful pink lotus bud under the lotus leaf in lotus pond. Close-up

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên