Background statue in Thailand ayutthaya antique buddha face head body hands in buddhist ancient temple with isolated wall. Thai old woman pray for good luck, zen peaceful and holy meditation relax. stock photo

Background statue in Thailand ayutthaya antique buddha face head body hands in buddhist ancient temple with isolated wall. Thai old woman pray for good luck, zen peaceful and holy meditation relax. stock photo

Thông tin ảnh

MEDIUM Kích thước: 3240 x 2160 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1217993034
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Buddha in ancient temple

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên