Ảnh vector sữa trắng rót vào ly thủy tỉnh trên nền xanh

Ảnh vector sữa trắng rót vào ly thủy tỉnh trên nền xanh

Thông tin ảnh

vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
3917298
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Ảnh vector sữa rót vào ly thủy tỉnh trên nền xanh

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên