Ảnh vector hình trái tim và ống nghe của bác sĩ

Ảnh vector hình trái tim và ống nghe của bác sĩ

Thông tin ảnh

Mã số ID
10213907
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Tải xuống Mô hình Ngày Sức khỏe và Trái tim Flat Lay miễn phí

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên